logo

Toyo Corporation
Mr. Shunichi Fujishima
1-6, Yaesu 1- Chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8284
Japan

Tel.: +81 3 3279 0771
Fax: +81 3 5205 2030
www.toyo.co.jp/kaiyo
e-mail: ocean@toyo.co.jp